Угаалга цэвэрлэгээ

Кэмпийн цэвэрлэгээ, кэмпийн оршин суугчдын хувцас, цагаан хэрэглэлийн цэвэрлэгээ, үйлчилгээ, ариутгалыг Монгол улсад мөрдөггдөг стандартын дагуу тогтмол хийн үйлчилж байна.

Кэмпийн цэвэрлэгээ, үйлчилгээний ажилчид нь  угаалга, цэвэрлэгээний бодисыг кэмпийн оршин суугчид болон өөрсдөдөө  хор учруулахгүйгээр  хэрэглэх, аюулгүй ажиллагааны журмын сургалтанд бүрэн хамрагдсан.