Кэмпийн барилга байгууламж, эд хөрөнгө, тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, хянах болон засварлах үйлчилгээг мэргэшсэн засвар үйлчилгээний багаар гүйцэтгүүлдэг.